Wij geloven in onze Hervormde Wijkgemeente ‘Maranatha’ te Delft niet op eigen houtje, maar in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Die ene heilige algemene christelijke kerk heeft eeuwen geleden een prachtige belijdenis van haar geloof opgesteld. Die belijdenis geldt ook voor ons nog steeds. In die belijdenis belijden we te geloven in een drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

God de Vader is de Schepper en onderhouder van ons leven. Helaas hebben de eerste mensen – Adam en Eva – in het Paradijs de Schepper de rug toegekeerd. Daardoor is heel de mensheid in zonde gevallen. Vanuit Zijn grote liefde heeft God de Vader ons echter niet aan ons lot overgelaten. Hij beloofde een Redder, een Zaligmaker: Zijn eigen Zoon: de Heere Jezus Christus. We lezen in de Bijbel dat God de wereld zo lief heeft gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Dat betekent dat die Zoon, de Heere Jezus Christus, de Zaligmaker is. Vanuit Zijn overweldigende liefde heeft Hij de toorn van God over de zonde willen dragen. Tot op het vloekhout, het kruis op Golgotha. Door Zijn bloedstorting heeft Hij de schuld en de zonde van al Zijn kinderen verzoend. En het eeuwige leven voor hen verworven. We mogen weten dat Hij ook weer is opgestaan en nu hierboven, aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader, voor ons bidt. Bovendien geloven we dat Hij op de Jongste Dag zal wederkomen.

We belijden ook te geloven in de Heilige Geest. De Heere Jezus heeft de zaligheid verworven.  En nu gaat het erom dat wij daar deel aan krijgen. Dat we tot persoonlijk geloof komen. Dat is nu het werk van  de Heilige Geest. En dat wil Hij vooral geven op het gebed. En onder de prediking van het Woord. Zodat we vernieuwde mensen worden, die gaan leven tot eer van de Schepper.

Waar kunt u/ kun jij dit Woord horen? In de kerk. Iedere zondag vertellen we daarover, om 10.00 uur en om 17.00 uur, in één van de Delftse kerken, waar ook u en jij hartelijk welkom bent. U/jij kunt dat Woord ook lezen in de Bijbel. Een kinderliedje zingt: ‘Lees je Bijbel, bid elke dag…’ Dat Woord wijst ons de weg naar het eeuwige Leven. Want: een ieder die in God gelooft, zal niet verloren gaan in der eeuwigheid!

Ds. H. Liefting